mgr Piotr Domaradzki

obraz

mgr Piotr Domaradzki

Prowadzę psychoterapię tylko w godzinach 9:00-13:00.

Jako psychoterapeuta z wieloletnim stażem, oferuję pomoc osobom które doświadczają:

 • zaburzeń funkcjonowania organizmu o podłożu psychicznym (depresja, zab. lękowe, zab. psychosomatyczne itd.)

 • cierpienia w przeżywaniu emocji

 • trudności w budowaniu relacji i utrzymania trwałości związku

 • kryzysu w rodzinie lub małżeństwie

 • zaburzeń osobowości

oraz wspieram osoby, które chcą pracować nad rozwojem swojej osobowości lub poprawić swoje relacje z otoczeniem.

Jak wygląda psychoterapia u mnie?

Psychoterapię traktuję jako wspólną podróż z Tobą do celów określonych przez Ciebie. Drogą do osiągnięcia celu jest poszerzanie świadomości, rozumienie związków przyczynowo skutkowych, poznanie źródeł zaburzeń funkcjonowania oraz kreatywne poszukiwanie i uczenie się nowych strategii postępowania.

Po pierwszych dwóch sesjach usłyszysz ode mnie wstępną koncepcję terapii i będziesz mógł podjąć świadomą decyzję, czy chcesz ją nadal ze mną realizować lub wskażę osobę, która ma lepsze kompetencje do prowadzenia Twojej terapii.

Jako czynnik leczący otwierający proces zmian, uznaję otwartą i pełną akceptacji relację pomiędzy terapeutą a klientem.

Co Cię spotka na pierwszej sesji?

Akceptujące uważne słuchanie, połączone z dociekaniem źródeł Twojego cierpienia oraz moja ciekawość jakich oczekujesz zmian.

Założenia etyczne

 • Pracę terapeutyczną poddaję stałej superwizji, u osób z większym doświadczeniem klinicznym i posiadających wysokie kwalifikacje medyczne.

 • Treść terapii jest objęta tajemnicą, nie zbieram danych osobowych,
  nie zakładam formalnej dokumentacji medycznej.

 • Odmawiam występowania jako świadek i wystawiania zaświadczeń
  dla instytucji.

 • Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt (EAGT)

 • W pracy terapeutycznej respektuję wartości chrześcijańskie klientów, jednakże nie prowadzę agitacji religijnej wobec osób niewierzących lub innych wyznań.

 • Stale troszczę się o rozwój swoich umiejętności i kompetencji przez udział
  w szkoleniach i konferencjach, gdzie korzystam z doświadczeń specjalistów
  z Polski jak i z innych krajów.

Moje kwalifikacje:


 • Posiadam certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, które jest akredytowane w EAGT. Pozwala on na samodzielne prowadzenie psychoterapii indywidualnej małżeńskiej, rodzinnej i grupowej.

 • Z rekomendacji Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego uzyskałem Europejski Certyfikat Psychoterapeuty – przyznawany przez European Association for Psychotherapy (EAP).

 • Ukończyłem specjalistyczne szkolenie dla superwizorów i jako superwizor wspieram innych psychoterapeutów w ich pracy terapeutycznej.

 • Ukończyłem szereg szkoleń specjalizacyjnych dla psychoterapeutów, między innymi z niesienia pomocy osobom doświadczonym stratami prokreacyjnymi, aborcją, zaburzeniami odżywiania, kryzysem wywołanym wypadkiem lub katastrofą .

 • Ukończyłem podyplomowe studia z zarządzania pomocą społeczną.

 • Moje podstawowe wykształcenie to magister pedagogiki resocjalizacyjnej.

Poniżej możesz zobaczyć moje certyfikaty i zaświadczenia.

Moje doświadczenie w pomaganiu

 • Pierwsze kroki stawiałem w pracy z młodzieżą zdemoralizowaną w zakładzie poprawczym, później z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 • W 1995r rozpocząłem prace w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

 • W 1996r zostałem dyrektorem MOPS.

 • Pierwszych klientów do psychoterapii przyjąłem w listopadzie 1996r .

 • W 2010 roku utworzyłem Centrum Leczenia Nerwic i Innych Zaburzeń Psychicznych z poradnią zdrowia psychicznego, gdzie w przeszłości działał także oddział dzienny.

 • Prowadzę regularne superwizje dla psychoterapeutów różnych modalności, zarówno grupowe jak i indywidualne, a także dla zespołów terapeutycznych.

 • W 2020r ukazał się podręcznik dla psychoterapeutów NEST, pod redakcją
  dr. Witolda Simona, w którym jestem autorem kliku rozdziałów opisujących scenariusze sesji psychoterapii grupowej .

Inne ważne doświadczenia


 • Kilkakrotnie przewodniczyłem lub byłem członkiem komisji egzaminacyjnej PTPG. Egzamin ten zdają psychoterapeuci ubiegający się o certyfikat PTPG.

 • Jestem autorem i realizatorem wielu szkoleń dla profesjonalistów w dziedzinie edukacji, resocjalizacji, wychowania i pracy socjalnej.

 • Wdrożyłem na terenie kraju do praktyki pracy socjalnej z rodzinami oraz osobami bezrobotnymi kontrakt socjalny, który później został usankcjonowany prawnie jako skuteczne narzędzie wsparcia.

 • Prowadząc superwizje, rozpropagowałem w Polsce stosowanie superwizji
  w pracy socjalnej. Ta praktyka również znalazła uznanie ustawodawcy
  i została ustawowo umocowana jako forma wsparcia dla pracowników socjalnych.

 • Wdrożyłem do praktyki autorski program usamodzielnień wychowanków
  oraz byłem propagatorem stosowania metody projektu socjalnego w pracy
  z rodziną wieloproblemową, jako skutecznego narzędzia usamodzielniania rodzin.

 • Byłem konsultantem projektu rozporządzenia Ministra Pracy o “Kontrakcie Socjalnym”.

 • Szkoliłem pierwszych w Polsce specjalistów zajmujących się wspieraniem rodzin niewydolnych wychowawczo. Również ten projekt znalazł umocowanie ustawowe, skutkiem czego zostali powołani asystenci rodzin. Posiadam pozytywną opinię Ministra Pracy akredytującą mój program szkoleniowy.

 • W 2012r zostałem powołany jako ekspert do prac nad „standardami poradnictwa specjalistycznego rodzinnego dla rodzin z dziećmi” WRZOS.

 • W latach 2012/2013 na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich prowadziłem pilotażowe szkolenie superwizorów pracy socjalnej, które służyło wypracowaniu standardów kształcenia w Polsce specjalistów pracy socjalnej w zakresie superwizji pracy socjalnej.

 • Wykształciłem liczne grupy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
  oraz asystentów rodzin, według autorskiego programu, który został opublikowany i jest szeroko stosowany w praktyce.

Publikacje:

Współautor podręcznika dla terapeutów NEST: „ Psychoterapia NEST Teoria i praktyka” pod red. W. Simon; autorzy: A. Kulczyńska, A Miziołek, A. Winkler, K. Błaszczak, P. Domaradzki, W. Błaszczak, W. Simon, Z. Kónya. Warszawa 2020

Współautor podręcznika do superwizji pracy socjalnej : „ Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” Domaradzki Piotr, Krzyszkowski Jerzy, Sosnowski Maciej, Włoch Aurelia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016;

Współautor podręcznika dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów rodzin: „ Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Podejście praktyczne” Domaradzki Piotr, Krzyszkowski Jerzy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016

P. Domaradzki „Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego” w Dziecko z zespołem Downa – wybrane zagadnienia terapii pod redakcją J. Skibska, M. Martyniak

Współautor poradnika dla pracowników socjalnych: „ Przewodnik dla pracowników socjalnych w zakresie stosowania kontraktu socjalnego” P. Domaradzki, A. Włoch; zamówionego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, opublikowanego w Pracy Socjalnej nr 3 z 2005r.

Publikacje wykładów w materiałach pokonferencyjnych z: II Konferencji PTPG
„Tożsamość zawodowa psychoterapeuty – źródła, konteksty, perspektywy”. Piotr domaradzki Dokumentowanie pracy psychoterapeutycznej - wizytówką profesjonalizmu psychoterapeuty ; z Ogólnopolskich Konferencji Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „FORUM” : „Pracownik socjalny jako profesjonalista”; „Zastosowanie projektu socjalnego w pracy socjalnej
z rodziną wieloproblemową”; „Udzielanie wsparcia i prowadzenie pracy socjalnej
z ofiarą przemocy”; „Budowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych”;

Prywatnie :

Od ponad 30 lat mąż jednej żony i ojciec pięciorga dzieci, dziadek. Działam w stowarzyszeniu rodziców i osób z zespołem Downa „Wielkie Serce”. Jestem Woluntariuszem w Ruchu Focolarii.

Certyfikaty